Voegenreiniger Tegels & Keramiek - Grout Cleaner

  • Beschrijving
  • Meer

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor: cotto, terracotta, marmer, leisteen, graniet, steen, travertin, keramiek en alle alkalisch bestendige oppervlakken

VOEGENREINIGER is een alkalische reiniger op waterbasis voor het intensief reinigen van voegwerk. Verwijdert opgebouwde en/of oude vervuiling. Ook toepasbaar voor het verwijderen van cementsluier op zuurgevoelige oppervlakken. Geschikt voor het verwijderen van vettige vervuiling of opgebouwd vuil in de voeg door het belopen van het oppervlak. De belangrijkste eigenschap van een alkalische reinigingsmiddelen is dat ze organische verontreiniging, zoals vetten verwijderen. Vetten reageren op alkalische reinigers door op te lossen. Hoe hoger de alkaliteit – hoe hoger de pH-waarde – hoe krachtiger de ontvettende werking.

VOEGENREINIGER is met name werkzaam op cementgebonden voegwerk of andere oppervlakken waar zuurgebonden reinigers niet toegepast kunnen worden.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten materialen

✓ Na verdunning, direct klaar voor gebruik

✓ Hoog kwalitatieve reiniger

✓ Hersteld het originele uiterlijk van de voeg

✓ Snel en eenvoudig toe te passen

✓ Vriendelijk voor het oppervlak, effectief tegen vuil

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.

Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.


BENODIGDE MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine of schrobpads

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.

2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig droog is.

3. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.

4. Breng het product aan op het oppervlak met een temperatuur tussen +5 en +30°C

Toepassing

Maak vooraf altijd een test op een klein deel van het oppervlak, op een onopvallende plaats. Dit om de juiste verhouding te bepalen en om te testen of het product geschikt is voor het oppervlak.

5. Verdun het product met water: 1 deel product op 1 tot 4 delen water in een emmer.

6. Breng het product aan en schrob het voegwerk.

7. Laat het product 5–10 minuten inwerken. Niet laten indrogen. Tussentijds het voegwerk schrobben om de reinigende werking van het product te versterken en te ondersteunen.

8. Verwijder het product volledig van het voegwerk. Zeer goed naspoelen met een ruime hoeveelheid schoon water. Spoelwater verwijderen. Bij onvoldoende resultaat, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen en verhoog (indien nodig) de concentratie water/product. Voor een meer egaal uiterlijk tussen voeg en vloer, reinig het gehele oppervlak met Voegenreiniger met een minder lange inwerktijd.

Droogtijd

9. Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.

Ingebruikname

10. Na de reiniging kan het oppervlak direct weer in gebruik worden genomen

AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na behandeling met VOEGENREINIGER, kunt u het oppervlak schoonhouden met een geschikt product van Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD. De productkeuze zal mede afhangen van de karaktereigenschappen van het oppervlak.

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

– Pas het product niet toe op een natte ondergrond.

– Breng het product niet aan op hete oppervlakken.

– Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.

– Bij gebruik binnen, zorg voor een goed geventileerde ruimte tijdens de werkzaamheden

– Laat het product niet te lang inwerken.

– Nooit mengen met andere chemische producten, mits duidelijk voorgeschreven.

– Voordat u het product op het gehele oppervlak toepast, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm: Transparant vloeibaar

Kleur: Amber

Geur: Karakteristiek

pH: 12 ± 0,5

Soortelijk gewicht bij 20°C 1030 ± 10 g/l

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking. Houdbaarheid 36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 - Na het werken met dit product handen en gezicht goed wassen.

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P310 Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

P405 - Achter slot bewaren

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor gevaarlijk of bijzonder afval.

FB008
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel