Leverings voorwaarden

 

Leverings voorwaarden

Algemene voorwaarden van Breinburg Trading B.V. gevestigd te Lelystad. 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Almere onder nummer 32149305.

1. Definities
1.1 In deze Algemene Leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Verkoper: Breinburg Trading B.V.
b. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Verkoper producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Verkoper een overeenkomst aangaat of met wie Verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Verkoper, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook , die Verkoper voor of ten behoeve van Koper verricht;
f. Order: iedere opdracht van Koper, in welke vorm dan ook.

g. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen;
h. Herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst af te zien. 
I. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomenh. Herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst af te zien. 

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper.
2.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3. Voorwaarden die de Koper hanteert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper is ingestemd.
2.4 Door het gebruik van de internetsites van Verkoper en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
2.5 Verkoper is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Verkoper is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 1.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a. De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Verkoper via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Verkoper ontvangen. b. De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
c. Een offerte is door de Koper getekend en door Verkoper ontvangen ingeval door Verkoper een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
d. De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende bestelformulier aan Verkoper via fax of per post verzonden. Deze zijn door Verkoper ontvangen.
3.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Verkoper herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Verkoper de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
3.6 Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
3.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.2 De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kosten factoren. Wanneer een dezer kostprijs bestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Koper door te berekenen.
4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht.
4.4 Koper vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:
a. Dat Koper niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
b. Dat Koper onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

5. Betaling
5.1 Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de Koper op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Koper op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting alvorens dan wel ten laatste op moment van levering der producten, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de Koper wordt gereclameerd. Bij voorkeur dient de betaling per bank geschieden: 
ABN AMRO Lelystad rekeningnr. NL35ABNA0497999676
Verkoper heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 40% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.
5.4 Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gedane rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper accepteert geen inkoop voorwaarden van de Koper.
5.5 Zolang de Koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
5.6 Koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Koper binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
5.7 Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.8 Indien Koper ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Koper verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de Koper in het geval van een geldvordering verschuldigd: minstens 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 140,00. 
5.9 Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.10 Indien door Verkoper, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Levering en leveringstijd
6.1 De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Verkoper heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging anderszins door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Koper moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.
6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft Koper geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Koper heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Koper is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.
6.5 Indien een Koper tevens handelt als dealer van de Verkoper en deze Koper naar het oordeel van de Verkoper zijn functie als dealer niet naar behoren verricht, dan wel indien hij een zodanige bedrijfspolitiek voert of service verleent dat de door Verkoper aan Koper gecommuniceerde voorwaarden worden overtreden, dan wel indien hij aan de Verkoper c.q. de reputatie van Verkoper schade berokkent, is de Verkoper gerechtigd eventueel aan de Koper toegezegde kortingen en/of andere met de Koper overeengekomen condities in te trekken en de Koper van verdere leveringen uit te sluiten.

7. Aflevering en risico
7.1 Alle producten die verzonden worden binnen de Benelux, zijn verzekerd tegen schade die tijdens het transport op kunnen treden.
Eventuele schade dient binnen 24 uur na ontvangst van de producten gemeld te worden bij Verkoper, na dit termijn vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid. Alle producten die worden verzonden buiten de Benelux, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Koper. Verbintenissen, tegenover derden aangaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de Koper te zijn aanvaard.
7.2 De Verkoper heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, door oorzaak onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Verkoper, ook bij niet franco zendingen, waarbij door de Koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De Verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welk oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoermiddel uitvalt.
7.4 Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Koper.
7.5 Tenzij de Koper de Verkoper tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.
7.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de Koper.
7.7 Mocht de Koper de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Koper blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
7.8 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijfslocatie, te Lelystad aan de Zuidersluisweg 38.

8. Tevredenheidsgarantie
8.1 Consument Koper kan binnen 14 dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn tevredenheidsgarantie uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren en het een standaardartikel betreft kan er na overleg met Verkoper aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
8.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
8.3 Alle gemaakte verzendkosten van de producten zijn voor rekening van Koper en worden door Verkoper in rekening gebracht.
8.4 Indien de Koper van de tevredenheidsgarantie gebruik heeft gemaakt, dan draagt Verkoper binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Verkoper betaalde voor de duur van de overmacht.
8.5 De tevredenheidsgarantie is enkel  van toepassing bij verkoop B2C (verkoop aan consumenten)en is niet van toepassing bij verkoop B2B (verkoop aan rechtspersonen). 

9. Overmacht
9.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
9.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder lid 1 van dit artikel vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Verkoper alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Verkoper redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 
9.3 Verkoper heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.
9.5 Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
10.2 Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.8.
10.3 Voordat de eigendom van de producten op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
10.4 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Verkoper zal Koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Verkoper.
10.5 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de producten is, zal Koper Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Koper Verkoper op Verkoper’s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.
10.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Verkoper.

11. Intellectuele eigendom
11.1 Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Koper echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
11.2 Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
11.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.4 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.5 Het is de Koper niet toegestaan de producten van Verkoper te verkopen of op de markt te brengen buiten Nederland zonder toestemming van Verkoper. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het product of in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
11.6 Koper draagt uitdrukkelijk alle verantwoording bij wederverkoop van producten buiten Nederland, omtrent eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, geldende regelgeving omtrent afvalverwerking, aansprakelijkheid, afvalinzameling, merkinbreuk, productregels, veiligheidsregels, verordening en registratie.

12. Inspectie en reclame/klachten
12.1 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.
12.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.
12.3 Koper zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
12.4 Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.
12.5 Het staat Koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Koper en de producten blijven voor zijn risico.
12.6 Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Verkoper zolang Koper enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.
12.7 Reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten en alsnog te leveren producten, ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.
12.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de Verkoper niet in behandeling genomen en de Verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.
12.9 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting, kleuren e.d. welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, danwel naar handelsgebruik worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. 
12.10 Indien Koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 13 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13 (garantie).

13. Koop op afstand
13.1 Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen de Verkoper en de consument. 

13.2 Herroeping
a. Bij aankoop van producten en/of diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument of rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden met invulling en retourzending van het formulier dat de Verkoper op haar website danwel aan de consument heeft verstrekt. 
b. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden. 
c. De consument heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de consument is gemaakt, indien de Verkoper reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft of indien de zaken van duidelijk persoonlijke aard zijn. 
d. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt dan zal hij het product met toebehoren en in originele staat en verpakking aan de Verkoper terugzenden conform redelijke instructies van de Verkoper. 
e. Indien de consument gebruikt maakt van het recht tot herroeping, dan komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. De Verkoper geeft bij het aanbod de kosten van terugzending indicatief op. 
f. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping de Verkoper dit bedrag, vermeerderd met de aan de consument in rekening gebrachte kosten van communicatie en verzending, binnen veertien dagen, aan de consument terugbetalen, tenzij de consument het product niet aantoonbaar heeft teruggezonden.

14. Garantie 
14.1 De Koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door de Verkoper op te geven adres. 
14.2 Verkoper verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde carry-in-garantie op fabricage- en materiaalfouten. 
14.3 Verkoper is als enige gemachtigd om te beoordelen of schade en/of defecten aan producten onder de garantie valt. Het oordeel van de Verkoper is bindend waaraan de Koper zich dient te conformeren. 
14.3 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient de Koper binnen 12 maanden na datum van aankoop een originele factuur of aankoop bon mee te verzenden. Consumenten hebben 24 maanden recht op garantie volgens deze voorwaarden.
14.4 Met betrekking tot producten van derden is Verkoper tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. 
14.5 Alle te maken eventuele verzend- en of opslagkosten worden niet vergoed en worden in rekening gebracht als het product door de Verkoper verzonden moet worden. De kosten voor arbeid en onderdelen vallen onder de garantie en zal door de Verkoper kosteloos worden vervangen of gerepareerd.
14.6 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. 
14.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: a. De slijtage kan als normaal worden beschouwd; b. Veranderingen die in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Verkoper of de fabrikant zijn verricht; c. De originele factuur niet kan worden overgelegd, gewijzigd danwel onleesbaar is gemaakt; d. Gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, overbelasting, oververhitting, onoordeelkundig gebruik danwel het niet juist opvolgen van de gebruiksvoorschriften c.q. handleiding en e. beschadiging ontstaan is door opzet, onachtzaamheid, nalatig onderhoud of door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde producten.


15. Aansprakelijkheid

15.1 De Verkoper is, behoudens in geval van duidelijk aantoonbare grove schuld of opzet van de zijde van Verkoper, nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) welke wordt geleden door de koper en/of derden.
15.2 De koper vrijwaart de Verkoper te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. 
15.3 Onverminderd het vorenstaande is Verkoper in ieder geval nimmer aansprakelijk:

- wegens niet of niet tijdige levering’;
- voor gegevens in folders, catalogi, offertes e.d.;
- verwijzingen naar internetlinks op de website van Verkoper. Dergelijke links zijn louter informatief;
- voorgevolgschade, immateriële schade en bedrijfs- of milieuschade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de (totstandkoming van de) overeenkomst alsmede de aard en het gebruik van de geleverde artikelen;
- voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

15.4 Indien de Verkoper in enig geval voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt de Verkoper slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien onze verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 4.500,00.


16. Publicaties
16.1 Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites.
16.2 Alle getoonde afbeeldingen en product beschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud. Eventuele afwijkingen van de geleverde producten van Verkoper aan Koper.
16.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door Koper of andere eender welke andere partij, die het gevolg kan zijn van het bezoek aan de internetpagina van Verkoper, danwel tengevolge van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van Verkoper, buiten diens medeweten.

17. Ontbinding en opschorting

17.1 In gevallen dat de Koper:
a In staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuld sanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
d. In verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met de Verkoper afgesloten overeenkomst; 
zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de Verkoper de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de Koper aansprakelijk is voor alle door de Verkoper geleden en te lijden schade.


18. Privacy

18.1 Indien Koper een bestelling plaatst bij Koper, dan zullen er persoonsgegevens verwerkt worden door Koper om de bestelling te kunnen afhandelen. Deze persoonsgegevens worden door Koper opgenomen in haar klantenbestand. 
18.2 Koper houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat op een zorgvuldige wijze om met de persoonsgegevens van haar klanten. 
18.3 De gegevens kan opgevraagd worden en verzocht worden gecorrigeerd danwel verwijderd worden door een email te verzenden naar info@spero.nl.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
19.3 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Verkoper en Koper op basis van een derden beding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
19.4 Alle geschillen zullen tussen partijen worden voorgelegd door de bevoegde rechter te Lelystad, met dien verstande dat Verkoper het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de koper.

20. Wijziging en vindplaats van de Voorwaarden

20.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere. Verkoper behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Retourbeleid / Herroepingsrecht